מדיניות אחריות חברתית

הנהלת אבי פלסט תעשיות פלסטיק שואפים להיות מובילים בתחום האחריות חברתית ע"י קידום תרבות חיובית ביחס לזכויות אדם, שיפור מתמיד בתנאי עבודה ואימוץ הנחיות לניהול האחריות חברתית עפ"י העקרונות הבאים:

 • הארגון יישם מערכת ניהול הקובעת אחריות, תומכת במדיניות ומספקת הכשרה והדרכה להגברת מודעות העובדים לאחריות חברתית ולזכויותיהם במקום העבודה.
 • הארגון יתרום במסגרת היכולות לשיפור תנאים כלכליים, סביבתיים וחברתיים באמצעות דיאלוג פתוח עם בעלי עניין ובאמצעות השתתפות פעילה ומאמצים משותפים
 • הארגון יתמוך ויכבד את ההגנה על זכויות עובד בינלאומית. עובדים וקבלנים כאחד, יידרשו לעמוד בנורמות בינלאומיות של זכויות העובד.
 • הארגון יבטיח כי קטינים מוגנים כראוי; וכעיקרון יסוד, שלא יעסיק ילדים או יתמוך בשימוש בעבודת ילדים.
 • כל עובדי החברה יועסקו מרצונם החופשי, וכן, הארגון לא יעסוק או יתמוך בכל סוג של עבודת כפייה.
 • הארגון יספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה בכל האתרים והמתקנים וינקוט בצעדים מתאימים כדי למנוע תאונות ופגיעה בבריאות במהלך העבודה על ידי צמצום, עד כמה שאפשר ובאופן סביר, את הסיבות לסיכונים בעבודה.
 • הארגון יכבד את זכותם של כל העובדים ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים לפי בחירתם ולהתמקח באופן קולקטיבי.
 • הארגון ישים דגש על שוויון הזדמנויות לכל העובדים ולא יעסוק או יתמוך באפליה בקבלה לעבודה, פיצויים, גישה להכשרה, קידום, סיום או פרישה המבוססת על מוצא אתני ולאומי, דת, נכות, מין, גיל, נטייה מינית, חברות באיגוד, או השתייכות פוליטית.
 • הארגון לא ישתמש בכפייה פיזית או נפשית, אלימות מילולית או עונש בצורה של עבודה גופנית; לא יאפשר להתנהגות הכוללת מחוות, שפה ומגע פיזי, באופן מיני, כפייתי, מאיים, גס או נצלני.
 • הארגון מבטיח לפתח ולשמר נהלים שוויוניים להתמודד ולטפל בתלונות של עובדים.
 • הארגון יעמוד בחוקים וסטנדרטים של התעשייה מבחינת שעות עבודה, כולל שעות נוספות.
 • הארגון יבטיח ששכר משולם יהיה מתואם או גבוה מהסטנדרטים המינימאליים עפ"י דין או התעשייה וידאג לספק את הצרכים הבסיסיים של העובדים.
 • הארגון יבטיח שהרכב השכר וההטבות מפורטים באופן ברור וקבוע לעובדים, ופיצוי יינתן בהתאם מלא לכל החוקים ובאופן נגיש לעובדים.
 • הארגון מתנגד להסדרי קבלנות-עבודה ותוכניות התמחות המתחמקות מתשלום עפ"י חוק לעובד.
 • הארגון יקיים נהלים מתאימים על מנת להעריך ולבחור ספקים וקבלני משנה העומדים בעקרונות ובדרישות של המדיניות החברתית, וישמור על ראיות סבירות שדרישות אלה ממשיכות להתקיים.
 • הארגון ישמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר באתיקה עסקית וביושר ויתמוך במאמצים של הרשויות לאכוף סטנדרטים אתיים גבוהים לכל העסקים.
אישור התכנית לאחריות חברתית

נציגת העובדים – בהא זרייקי